Vybudovanie 3D laserového centra

"Zavedenie technológie pre potreby poskytovania inovatívnych služieb."

Cieľom projektu je realizácia inovácie procesu moderných optických metód merania, prenosu a spracovania digitálnych dát do tvorby 3D modelov pre široké spektrum klientov z oblasti priemyslu a služieb. Inovovaný proces spĺňa najmodernejšie technické a ekonomické štandardy a je bez akéhokoľvek negatívneho vplyvu na životné prostredie a celkovo prispieva k úrovni a rozvoju podnikania v spoločnosti DIMATZ s.r.o. Cieľ bol realizovaný prostredníctvom obstarania technológie, ktorá svojim inovačným potenciálom zabezpečuje celkové zvýšenie kvality služieb, vo všetkých výstupových kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch a posúva ich na svetovú úroveň.

 

Digitalizácia obchodného centra

"Digitalizácia obchodného centra - Berlín, Nemecko"

V máji 2022 sme v Berlíne na ulici Linkstraße 4 digitalizovali priestory obchodného centra. Išlo o zdokumentovanie skutkového stavu o rozlohe viac ako 7000 metrov štvorcových pomocou lidarového skenera s vysokou presnosťou na prízemí a na prvom nadzemnom podlaží budovy. Keďže aktuálne sa dokumentované priestory rekonštruujú, znamenalo to snímať viditeľne obnažené železobetónové konštrukcie, steny, vzduchotechniku a iné siete vedené po stropnej doske. Na vytvorenie digitálneho modelu oboch podlaží boli potrebné údaje zo 120 skenovacích stanovíšť, pričom šlo o objem prác v celkovom rozsahu približne 8 hodín. Dáta boli následne spracované do BIM modelu ako podklad na ďalšiu integráciu do facility management softvéru.

Hydrodynamická simulácia

"Hydrodynamická simulácia - Žiar nad Hronom"

Z dôvodu budúcej výstavby v blízkosti rieky Hron v Žiari na Hronom bolo potrebné vytvoriť protipovodňovú štúdiu. Našou úlohou bolo zmapovať skutkový stav územia. Pozemným meraním za pomoci GNSS prístroja a pomocou lidaru inštalovaného na konštrukcií v plecniaku a na hliníkovom člne sme vytvorili detailné mračno bodov s presnosťou 3-4 cm v súradnicovom systéme S-JTSK East North s EPSG:5514 kódom. Na vytvorenie štúdie bolo nevyhnutné skenovať aj morfologické dno rieky Hron. Dáta z morfologického dna sme získali z plytkého sonaru so zabudovaným GPS. Presnosť lidarového merania bola overená prostredníctvom 70 bodov nameraných GNSS prístrojom s korekciami poskytovanými z SKPOS. Výstupom našej práce bolo detailné mračno bodov, digitálny terénny model na základe klasifikácie terénu, priečne rezy korytom a triangulovaná nepravidelná 3D sieť. Všetky výstupy boli odovzdané špecialistom v oblasti hydrodynamiky na ďalšiu simuláciu.

Audit emisií

"Audit emisií pomocou digitálnych mapových podkladov"

Audit Európskeho dvoru audítorov (Európsky dvor audítorov: Emisie skleníkových plynov v EÚ – vykazujú sa dobre, ale sú potrebné lepšie) bol zameraný na snahy Európskej komisie a Európskej environmentálnej agentúry (EEA) zabezpečiť kvalitu súpisu skleníkových plynov EÚ a informácií o budúcom znižovaní ich emisií. Výsledkom auditu je zistenie, že údaje o emisiách EÚ sa vykazujú primerane, no Komisia potrebuje lepšie informácie o znižovaní emisií skleníkových plynov. Na kontrolu plnenia medzinárodných záväzkov v oblasti emisií skleníkových plynov sa EÚ a jej členské štáty zaviazali každoročne vykazovať svoje konečné emisie skleníkových plynov sekretariátu Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UN FCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change) vo forme tzv. súpisov skleníkových plynov. Jednou z možností ako požiadavkám auditu vyhovieť je zavedenie monitoringu emisií skleníkových plynov pomocou diaľkových zobrazovacích metód a ich prezentácia vo forme 2D alebo 3D mapových podkladov.

Lidar

"československá história"

Na vývoji laserových skenerov majú svoj podiel aj slovenskí vedci a technici. Už v sedemdesiatych rokoch minulého storočia vedecké tímy VÚST (Výzkumný ústav sdělovací techniky A. S. Popova – vznikol v roku 1950 v Prahe a od roku 1980 niesol názov TESLA Výzkumný ústav pro sdělovací techniku A. S. Popova) a VÚVET (Výzkumný ústav pro vakuovou elektroniku – vznikol v roku 1952 zlúčením vývojových laboratórií podniku TESLA a Vojenského technického ústavu, predmetom jeho činnosti bol výskum v oblasti vákuovej technológie, kvantových zosilňovačov – laserov, optoelektroniky a lineárnych urýchľovačov) pod odbornou gesciou SHMÚ (konkrétne vývojového meteorologického radarového strediska na Malom Javorníku pri Bratislave) vyvinuli a realizovali dva prototypy laserového skeneru – LIDARu v dvoch verziách: stacionárny (pre letiská) a mobilný pre prevádzku v teréne. Československé LIDARy so špičkovým výkonom 20 – 50 MW boli vybavené rubínovým laserom s vlnovou dĺžkou vysielaného lúča λ = 694,3 nm s frekvenciou 20 impulzov za minútu. Súčasťou zariadenia bolo digitálne odčítanie vzdialenosti s presnosťou 5 m. Z početných experimentálnych meraní na Malom Javorníku, v okolí elektrárne v Novákoch s 300 m komínom (vtedy tretia najvyššia stavba v SR, ktorá slúžila ako kalibračný cieľ), v okolí elektrárne v Tisovej v Sokolovskej panve a pod. vyplynulo, že LIDAR sa hodí na meranie spodnej hranice oblakov a na výskum jej priestorovo-časovej dynamiky, na určovanie geometrickej a optickej hrúbky oblakov, na meranie horných hraníc oblakov, na výskum merania intenzity zrážok (na základe určenia ich objemového koeficientu rozptylu), na priestorové, dynamické a časové charakteristiky dymových vlečiek – najmä v nočných hodinách. Oficiálne uvedenie prvého stacionárneho LIDARu do prevádzky sa v ČSSR uskutočnilo 29. marca 1973 v rámci prvej historickej návštevy generálneho tajomníka Svetovej meteorologickej organizácie D. A. Daviesa (spomínaný post zastával v rokoch 1956 až 1979) v Bratislave a na Malom Javorníku.

Digitálny atlas potenciálu obnoviteľných zdrojov energie

"efektívne využitie piatich zdanlivo „bezcenných“ komodít"

Súčasná kríza spojená s nedostatkom ropy a zemného plynu a s potrebou diverzifikácie jej zdrojov otvorila priestor diskusiám o nevyhnutnosti hľadania nových ciest a riešení v oblasti zásobovania energiou. Príspevkom k riešeniu je aj navrhovaný projekt, ktorého podkladom je efektívne využitie piatich zdanlivo „bezcenných“ komodít a ich energetického potenciálu. Ide o odpady, geotermálnu energiu, solárnu energiu, energiu vetra a o energiu vody. V súvislosti so snahou eliminovať závislosť na ruských energetických zdrojoch pripravuje navyše Európska komisia plán, ktorého cieľom je zvýšiť v EÚ do roku 2030 podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej výrobe energie na 45 %. Má k tomu prispieť aj plánované zdvojnásobenie kapacity solárnych elektrární v najbližších troch rokoch, s čím úzko súvisí aj príprava nevyhnutných technických podkladov. V súlade so spomenutým projektom sme preto navrhli spôsob ako mapovať energetický potenciál slnečnej energie v urbánnej krajine vo forme „atlasu“ horizontálnych (strechy) i vertikálnych plôch (fasády, zemský povrch) vhodných na inštaláciu solárnych panelov.

Dimatz Airship

"prvý slovenský autonómny bezpilotný lietajúci objekt"

Spoločnosť DiMATZ v spolupráci s európskym výrobcom vyvíja prvý slovenský autonómny bezpilotný lietajúci objekt elipsoidného (cigarového) tvaru so zníženým aerodynamickým odporom. Objekt je navrhnutý pre hodiny autonómneho letu a vyznačuje sa vlastnosťami, ktoré sú neporovnateľné so žiadnym iným UAV. Maximálna možná miera zaťaženia kamerou a objektívom na dlhodobé monitorovanie a prieskum zeme je 2,8 kg nosnosť. „Vzducholoď“ je vybavená integrovanými fotovoltaickými článkami, má predný motor a zadný spätný motor, stabilizátory a krídla, pričom cieľom celého technického návrhu je maximálna energetická efektivita. Energiu na pohyb dodávajú batérie, v ktorých sa akumuluje pomocou solárnych modulov, takže objekt vydrží lietať autonómne aj niekoľko hodín. Lietajúci objekt sa obzvlášť hodí na letecký monitoring, na analýzu pomocou infračervenej kamery napr. pri hodnotení kvality stavebných izolácii, na rýchle nasadenie v prípade živelných pohrôm, katastrof, monitoringu požiarov a pod. Hodí sa tiež na zber dát z dopravnej infraštruktúry, pri diagnostike a monitoringu kvality ovzdušia a atmosférických podmienok, pri kontrole bezpečnosti kritickej infraštruktúry a pri pozorovaní živočíchov a divokej zveri.

Nízkouhlíková stratégia (NUS)

"NUS- Michalovce"

Aktívne sme sa podieľali na vypracovaní nízkouhlíkovej stratégie (NUS) mesta Michalovce, ktorej finálnu verziu sme 8. septembra 2022 na pôde Mestského úradu odovzdali a odprezentovali. NUS mesta Michalovce podporuje víziu byť integrovaným smart zeleným mestom. Nízkouhlíková stratégia ako základný podklad využíva digitálne mapové dáta s príslušnou mierou detailu a polohovej presnosti, pričom jednotlivým entitám (objektom) na povrchu urbánnej mestskej zóny sú priradené zodpovedajúce emisné (producentské) koeficienty CO2. Všetky dáta boli konvertované do geografického informačného systému – od trajektórií autobusovej dopravy cez objekty priemyselnej časti až po individuálnu klasifikáciu mestskej zelene (celkovo 28464 stromov). Na základe numerického modelu bola určená ročná produkčná úroveň jedného obyvateľa Michaloviec na úrovni cca 6,3 t CO2. Mesto Michalovce má ideálnu geografickú predispozíciu na to, aby profitovalo z obnoviteľných zdrojov energie. To v kombinácií s návrhom opatrení z akčného plánu dáva v Michalovciach reálne predpoklady na redukciu uhlíkovej stopy o 55% do roku 2030.

Digitalizácia Petržalka City

"Zaznamenanie skutkového stavu pred začiatkom výstavby"

Účelom digitalizácie vybraného územia mestskej časti Petržalka bolo v digitálnej forme zaznamenať skutkový stav pred začiatkom výstavby. Išlo o vytvorenie digitálnej dvojičky, súčasťou ktorej je všetka mestská zeleň, zatrávnené časti, spevnené plochy, cestná infraštruktúra, urbanizmus a všetky architektonické objekty. Takto zachytený skutkový stav bude vo forme 3D obrazu základným prvkom pri tvorbe ďalšej projektovej dokumentácie, resp. vlastnej realizácie. Investor túto požiadavku veľmi citlivo vnímal a z tohto dôvodu pristúpil na efektívnu inovatívnu a rýchlu tvorbu za pomoci digitálnych inovatívnych technológií. Projekt v niekoľkých číslach: súradnicový systém S-JTSK03 EPSG:8353, technológia merania LIDAR + GNSS (SKPOS) + PPK, presnosť 3-4 cm, celkový počet bodov pointcloud 42 833 332, zameraná plocha 343 088 m2, najnižší bod 131 m n. m., najvyšší bod 167 m n. m., maximálna hustota mračna 3844 bodov/m2, priemerná hustota mračna 135 bodov/m2.

Pasportizácia obcí v dĺžke 69km

"Ráztočno, Jalovec, Chrenovec- Brusno, Lipník a Veľká Čausa, Prievidza - Lipník"

Realizácia pasportizácie nehnuteľností, komunikácií, povrchov územia, hraničných kameňov, odvodňovacích objektov a súkromných objektov (rodinné domy, ploty a ich pozemky) ležiacich v bezprostrednej blízkosti staveniska aglomerácie obcí Ráztočno, Jalovec, Chrenovec- Brusno, Lipník a Veľká Čausa, Prievidza – Lipník v celkovej trajektórií 69 km. Digitalizácia celého rozsahu aglomerácie obcí spočívala v zachytení skutkového stavu pred začatím budovania kanalizačnej siete a následnej konverzie a spracovaniu dát do offline prehliadača prístupného pre každého užívateľa. Súčasťou riešenia je aj aplikácia, pomocou ktorej je možné jednotlivé pohľady sťahovať, modifikovať, merať, resp. za pomoci GPS koordinát vyhľadávať.

Satelitné SAR snímky

"Satelitné SAR snímky- Bratislava "

Spoločnosť DiMATZ ako prvá firma na Slovensku komerčne využíva satelit za účelom tvorby a spracovania SAR snímkov vo vysokom rozlíšení týkajúcich sa územia Hlavného mesta Bratislava. Pomocou extrakcie a analýzy detekujeme zmeny na území Hlavného mesta (oblasť životného prostredia a infraštruktúry). Využitie komerčných satelitov s vysokým rozlíšením a s vysokou polohovou presnosťou SAR snímku v kombinácii s pravidelnou trajektóriou letu a aktualizáciou nie staršou ako niekoľko hodín je vhodným nástrojom na tvorbu a realizáciu kontrolných mechanizmov v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a pod., pretože ide o pravidelne aktualizovaný robustný systém, ktorý poskytuje užívateľovi (s možnosťou využitia vlastných metód umelej inteligencie) identifikovať zmeny na zemskom povrchu. Spomenutý nástroj zásadne dokáže ovplyvniť kvalitu pravidelného monitoringu a vizualizácie dát, vďaka čomu poskytuje obrovské množstvo praktických aplikácií.

Monitoring stavieb a mostov

"Monitoring stavieb a mostov "

V prípade celého radu fyzikálnych parametrov sa ako užitočné ukazuje mať k dispozícii dlhodobý nepretržitý rad bodových on-line údajov. V praxi to znamená mať k dispozícii sieť solárne napájaných snímačov s on-line prenosom informácií (prenos sa realizuje bezdrôtovo – prostredníctvom sietí GPS). V ponuke našej firmy sa vyskytuje niekoľko druhov takýchto autonómnych snímačov, pričom jednou z oblastí ich aplikácie je diaľkové on-line sledovanie posunov a deformácií stavieb a mostných konštrukcií. Ďalšou oblasťou aplikácie našich snímačov je dlhodobé sledovanie koncentrácií znečisťujúcich látok v atmosfére (predovšetkým PM10, PM2,5, PM1,0, VOC, NOx). V oboch spomenutých prípadoch je po inštalácii zodpovedajúcich snímačov zabezpečený nepretržitý dohľad nad pozorovanými údajmi a je možné vyhlasovať bezpečnostné (havarijné) hlásenia pri prekročení určených limitných hodnôt. Pre potreby praktického energetického využitia slnečnej energie sa ukazuje ako užitočné mať k dispozícii „solárne“ mapy územia. Podkladom na vybudovanie systému monitorovania príkonu dopadajúceho slnečného žiarenia je takisto sieť snímačov – z ponuky našej firmy, údaje z ktorých sa v reálnom čase prenášajú on-line do centra. Kombinácia údajov zo špecializovaných snímačov a údajov získaných prostredníctvom digitálnych zobrazovacích metód navyše predstavujú kvalitatívne vyššiu úroveň podkladov určených pre celý rad praktických aplikácií, napr. v energetike. Poskytujú široký priestor na aplikáciu celého radu verifikačných a aproximačných postupov, potvrdzujú reálnosť a autenticitu 2D a 3D výstupov a sú vhodným nástrojom na prípravu a realizáciu prognostických modelov a metód.

Expo Dubaj

"EXPO-DUBAJ"

Pri zostavovaní reprezentácie Slovenska na Svetovej výstave EXPO 2020 v Dubaji bola poctená dôverou aj naša spoločnosť. Dostali sme tak príležitosť podieľať sa pred očami celého sveta na prezentácií inovatívnosti a vyspelosti našej republiky, čo potvrdzuje aj certifikát, podpísaný generálnou komisárkou expozície SR Miroslavou Valovičovou. Ťažiskom našich aktivít na EXPO 2020 bolo predstavenie činností firmy v oblasti digitálnych zobrazovacích metód a ich praktických aplikácií, najmä v rámci tematického týždňa Golden Jubilee.

Kaštieľ v Bernolákove

"Digitalizácia a osadenie BIM objektu v Bernolákove"

Kaštieľ z 18. storočia situovaný v Bernolákove sa stal miestom kde sa natáča po vzore Britskej verzie „The Great British Bake Off“ slovenskou verziou „Pečie celé Slovensko“.
Z dôvodu časovo – realizačného plánu bolo úlohou vytvoriť digitálny terénny model územia pre novo navrhovanú architektonickú konštrukciu skeletu na mieste budúcej natáčaciej kulisy pre túto show.

Vďaka kombinácii TLS (terestrického laser skenovanie) a fotogrametrie sme získali virtuálny model terénu s vysokou presnosťou v rámci ktorého sme nami pripravení BIM objekt tohto skeletu správme situovali na pozemku.

Za použitia inteligentného 3D BIM modelu bolo možné ponúknuť komplexnú službu nielen vzhľadom na správne polohovanie na danom území, rovnako tak súčasťou výstupov bol situácia, výkresová dokumentácia a výkaz a výmer materiálov.Kombináciou týchto metód vieme rýchlo a efektívne napomôcť k úspešnej realizácii projektov takéhoto rozsahu.

Generické 3D modely miest a obcí

"3D model obce Čičmany"

Nakoľko Slovensko zatiaľ nie je kompletne vymodelované v trojrozmernom priestore, v záujme skvalitnenia našich služieb, vytvárame a vedieme databázu 3D generických modelov miest a obcí na slovensku. Takto vymodelované 3D mapy používame na dosadenie budúcich vizualizácií a na prezentačné účely.

Senianske rybníky

"Senianske rybníky - digitalizácia územia"

Národná prírodná rezervácia (NPR) Senianske rybníky je situovaná na východoslovenskej nížine v katastrálnom území obce Iňačovce, na rozhraní okres Sobrance a Michalovce. 

Vzhľadom na veľké množstvo hniezdiacich a migrujúcich druhov vtáctva je oblasť jednou z najvýznamnejších ornitologických lokalít v celej strednej Európe. NPR Senianske rybníky je súčasťou sústavy rybníkov, ktoré boli vybudované postupne od roku 1974. Za účelom obnovy schopnosti krajiny zadržiavať vodu, bola následne vyhlásená časť rybníkov za štátnu prírodnú rezerváciu s veľkým množstvom hniezdiacich a migrujúcich druhov vtákov. Ide o lokalitu veľmi vhodnú pre mokraďové druhy rastlín a živočíchov.

LiDAR – ové meranie celého územia za účelom vytvorenia digitálneho dvojčaťa celého územia ako relevantného podkladu pre zhotovenie zameranie skutkového stavu, ktorý je nevyhnutným podkladom pre ďalšiu prácu projektantov. Vzhľadom na špecifické zadanie, z dôvodu projektu digitalizácie husto-zarastených brehov a svahov, bol zadaním zadefinovaní rozsah v celkovej dĺžke 3890 bm a šírke 15 metrov s adekvátnym presahom z dôvodu identifikácie sklonov a materiálovej skladby brehov, ktorú tvoria betónové panely a trávnaté povrchy, ktorých súčasťou sú aj brehové násypy. 

Podklad slúži pre ďalšiu projekciu revitalizácie kanála, obnovy a dobudovania infraštruktúry a iných činností, ktoré prispejú k rozvoju udržateľného ekoturizmus a k celkovej podpore cestovného ruchu v regióne dolný Zemplín.

Rušňové depo Prievidza

"Digitalizácia pôvodného stavu a navrhnutie nového stavu"

V roku 2005 bolo vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. Stavba sa nachádza na Bojnickej ceste č. 2. Bola vybudovaná v rokoch 1912 – 1913, rozšírená v roku 1938. Má charakteristické znaky architektúry železničných stavieb z obdobia počiatkov železničnej dopravy.

Jednoposchodová budova železničnej stanice a jej pravé krídlo sú pôvodné z roku 1896, v roku 1913 sa v súvislosti so stavbou trate do Handlovej uskutočnila prestavba celej stanice z 3 na 5 koľajovú, postavila sa nová výhrevňa, vodáreň, rozšírená staničná budova o krídlo s predajňou lístkov a čakárňou. Vojnovými udalosťami v roku 1945 poškodená stanica bola obnovená, pristavila sa dnešná čakáreň a ďalšie priestory, prístrešok a veranda.

Na základe TLS (terestrického laserového skenovania) sme získali virtuálny model terénu s vysokou presnosťou, z ktorého vychádzame pri tvorbe dokumentácie. Takto nasnímané mračno bodov s vysokou hustotou nám dovoľuje si finálny objekt otáčať, približovať resp. extrahovať rezy a pôdorysy ktoré sú následne prekreslené do vektorovej podoby CAD.

Brno na prahu digitalizácie

"Brněnská městská třída"

Brno je živou a rýchlo sa rozvíjajúcou mestskou štruktúrou. Množstvo ideových riešení ktoré metropola Moravy ponúka v kombinácií so strategickým plánovaním, dopytu zo strany zhotoviteľov stavieb, architektonických a projektových kancelárii si pri realizácií projektov akým je „Brněnská městská třída“ vyžadujú Digitálne dáta. 3D Dataset je absolútne nevyhnutnou súčasťou strategického plánovania a tvorby skutkového stavu vďaka ktorému sa individuálne riešenia vedia konfrontovať, dopresniť pre dalšie úspešne projektové riadenie.

DiMATZ, s.r.o v rámci realizácie projektu „Brněnská městská třída podrobná diagnostika a zjištění stavu před realizaci nové komunikace Zvonařka / Cejl.“ digitalizovalo celé územie budúcej strategickej výstavby vedúce cez obchodné ulice naprieč staveniskom a strategickou infraštruktúrou v podobe Brnenských Teplárni. Spracované digitálna data slúžia ako relevantná podkladová mapa pre zahajenie druhej etapy geofyzikálneho merania.

Kombináciou správne zvolenej metodiky ako MLS ruksaku kvôli ťažko prístupním miestam s podporou zo vzduchu bolo možné pripraviť digitalny model celého trasovania slúžiaceho ako pasport skutkového stavu. Meranie v číslach 11,26 bkm, 3,4 milióna bodov, 22 GB dát.

NEW YEAR = NEW WEB!

"NEW YEAR = NEW WEBSITE LAUNCHED"

od 22.februára 2022 budú rozsiahle aktivity spoločnosti DiMATZ, s.r.o. dostupné na vynovenom rozhraní webovej stránky na pôvodnej adrese www.dimatz.com. Prístupné budú nielen architektonicko stavebné aplikácie, ale aj prípadové štúdie evidencie nehnuteľností, geodetické a geopriestorové dátové informácie, digitalizácia kultúrneho dedičstva a zdieľané dáta o diaľkovom prieskume zeme a krajinnej pokrývky.

Nové kategórie vám pomôžu k rýchlejšiemu zorientovaniu sa vo vyhľadavaní služieb, ktoré ponúkame pre oblasti ako je digitalizácia pre územné  plánovanie, 3D digitálne dvojča nehnuteľností a území, geodézia, digitálna simulácia a iné geopriestorové služby.

Rozšírené sú aj položky ponuky digitálnych služieb. Okrem digitalizácie do 3D a metodiky BIM budú zastúpené aj simulačné nástroje, vďaka ktorým je možné predikovať vplyvy klimatických zmien na urbánne a suburbánne mestské zóny. Realizované práce, ktoré slúžia ako relevantný podklad pre krízové riadenie a adaptáciu a migráciu vo forme svetelnotechnických štúdií, hydrodynamickú simuláciu, simuláciu pre výpočet prúdenia vetra, simuláciu energetickej kapacity plochých striech, prepočet CO2 v mestách na základe digitálneho mestského dvojčaťa.

Celý tím spoločnosti Vám želá v novom roku 2022 12 mesiacov úspechov, 52 týždňov úsmevov, 365 dní zdravia, 8,760 hodín radosti, 525,600 minút šťastia a 31,536,000 sekúnd lásky.

Kulturní Dům - rekonstrukce

"Digitalizácia Kultúrneho domu v Miloticiach"

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Milotice, ktorá je známa svojou vinárskou tradíciou, sa nezaobišla bez digitálneho modelu celého objektu vzhľadom na vyhotovenie dokumentácie skutkového stavu s vysokou detailnosťou merania. Celý objekt je pomerné členitý a v rozsahu zadania sa uvažuje aj s exteriérovou prístavbou pergoly. Z tohto dôvodu bolo súčasťou 3D digitalizácie aj meranie širšieho okolia, súčasťou ktorého je parkovisko.

Digitálnym 3D modelom celého objektu sme spracovali podklad pre tvorbu realizačného projektu rekonštrukcie kultúrneho domu. Najväčším prínosom pre projektantov bol 3D model, ktorého súčasťou boli aj 360°- kové  fotografie, vysoká presnosť a detailnosť merania od najmenších komponentov ako zásuvka, mobiliár až po celú architektonickú štruktúru, a hlavne možnosť sa kedykoľvek k virtuálnemu modelu vrátiť a niektoré rozmery si overiť, respektíve domerať.

Spišská secesia

"Digitalizácia secesného objektu"

V roku 2021 sme realizovali viacero digitalizácií historických objektov, ako je napríklad nádherná secesná budova situovaná na námestí v Spišskej Novej Vsi, ktorá vznikla na rýchlo sa meniacom námestí.

Dôležitosti tejto budovy pomáha aj blízkosť klasicistickej budovy radnice a tiež najvyššej neogotickej veže z konca 19. storočia (1893) na Slovensku s výškou 87m, ktorá je na kostole Nanebovzatia Panny Márie. Za pomoci LiDAR-ového riešenia bola spracovaná výkresová dokumentácia vo vektorovom formáte slúžiaca pre pamiatkový úrad. Z dôvodu komplexnej rekonštrukcie fasády a vnútrobloku je digitálny passport nevyhnutnou súčasťou pred zahájením ďalších rekonštrukčných prác.

Šetrite svoj čas a finančné prostriedky na náročné meranie a prekresľovanie dokumentácie členitých historických objektov klasickou metódou a použite rýchlejší, presnejší a efektívnejší spôsob digitalizácie.

3D industry

"Digitalizácia výmenníkovej stanice"

Porealizačné zameranie výmenníkovej stanice tepla v areáli potravinárskej výroby z dôvodu digitalizácie za účelom tvorby dokumentácie skutkového vyhotovenia.

Použitá laserová technológia, z ktorej vychádzame pri tvorbe dokumentácie z nasnímaného mračna bodov s vysokou hustotou, nám dovoľujem si takto pasportizovaný objekt otáčať, približovať resp. extrahovať rezy a pôdorysy, ktoré sú následne prekreslené do vektorovej podoby CAD.

Pridanou hodnotou 3D modelu sú zóny, kde je znížená miera dostupnosti, resp. viditeľnosti jednotlivých komponentov, vzhľadom na veľmi husto zastavané objekty káblovým vedením, potrubím a inými prvkami, ktoré sú súčasťou technológie. Efektivita z pohľadu šetrenia OPEX a CAPEX nákladov je tiež jedným z benefitov.

Kunsthalle Košice

"Digitalizácia bývalej plavárne zmenenej na modernú halu umenia - Kunsthalle"

Pôvodná budova plavárne z roku 1962 na Rumanovej ulici v Košiciach, z pera košického architekta Ladislava Greča, bola zrekonštruovaná z prostriedkov Európskej komisie. Objekt po výstavbe novej štvorprúdovej komunikácie v mieste pôvodného koryta už z technických dôvodov nemohol plniť pôvodné určenie. Rekonštrukcia v hodnote takmer 7,5 milióna eur bola dokončená v júli 2013. V novom šate už budova Kunsthalle/Hala umenia slúži ako výstavisko. Kunsthalle má teraz niekoľko výstavných siení, premietaciu miestnosť s tribúnou, bar a na vyššom podlaží aj miestnosti vhodné na menšie kongresy.

3D human body scanner

"Digitalizácia ľudí a objektov"

3D human body scanner je zameranie určené na skenovanie čiže 3D digitalizáciu ľudí alebo mensich objektov napríklad sôchy, vázy a iné predmety.

Použitá fotogrametrická technológia, z ktorej vychádzame pri tvorbe 3D skenovaných modelov ľudí nám vytvorí 3D model s počtom polygónov 3,5 milióna. 3D skener má integrované štruktúrované svetlo, ktoré umožňuje skenovať zložité tvary a povrchy, ako je čierne alebo obyčajné oblečenie. Jeho okamžité snímanie 1/15 sekundy zaistí, že fotografie sú veľmi ostré a kvalitné na spracovanie.

Takto naskenovaný model človeka sa dá použit na 3D tlač alebo aj do 3D vizualizácií, či animácií, v neposlednom rade aj ako personalizovaný 3D model pre fyzioterapeutov.

Technická univerzita v Košiciach

"Digitalizácia bývalej areálu Technickej univerzity v Košiciach”

Už v roku 1657 bola v Košiciach založená Universitas Cassoviensis, ale technické vzdelanie bolo na úroveň vysokoškolského povýšené až v roku 1762, keď bola rakúsko-uhorskou panovníčkou Máriou Teréziou založená Banícka akadémia v Banskej Štiavnici. Tá poskytovala vzdelanie a vyvíjala výskumnú činnosť v celom komplexe vedných odborov, od rudného baníctva po výrobu a spracovanie kovových materiálov.Technická univerzita v Košiciach bola založená v roku 1952.

Predmetom našej práce bolo snímkovanie objektov Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Za použitia LIDAR-u sme získali mračno bodov celého kampusu. Výstup sa využil na vypracovanie podkladu pre projektovanie zelených striech v tomto areáli.

Vyhotovené mračno bodov je možné ďalej použiť na rôznorodé funkcie, ako napríklad meranie vzdialeností s presnosťou 3 – 4 cm, výpočet plôch a objemov, klasifikáciu jednotlivých objektov podľa typu (budovy, vegetácia, komunikácie…).

Žiar nad Hronom

"Digitalizácia centrálnej zóny mesta Žiar nad Hronom”

Mesto Žiar nad Hronom sa nachádza v Banskobystrickom kraji, na strednom Pohroní, v Žiarskej kotline. Rozprestiera sa prevažne na pravej strane rieky Hron. Katastrálna výmera mesta je 40 km2. Žiarska kotlina je na západe ohraničená pohorím Vtáčnik, na severe a východe Kremnickými vrchmi a na juhu Štiavnickými vrchmi. Na tomto území bola prirodzene vytvorená križovatka významných komunikačných spojov. Cesty z mesta sa lúčovite rozbiehajú v smeroch na Prievidzu, Nitru, Zvolen a Kremnicu. Mestom prechádza železničná trať Bratislava-Zvolen. Vzdialenosť od Banskej Bystrice vzdušnou čiarou je 30 km, od Bratislavy 150 km.

Skenovanie centrálnej zóny mesta Žiar nad Hronom bolo realizované terestrickým skenerom uchyteným na vozidle. Výsledkom tohto skenovania je mračno bodov, fotogrametria, ortofotomapa. Výstup bol použitý ako digitálne dvojča.

Eset Campus

"Digitalizácia areálu opustenej vojenskej nemocnice na Patrónke "

Spoločnosť Eset pokračuje v prípravách výstavby globálneho vedecko-výskumného centra Eset Campus v areáli bývalej vojenskej Nemocnice sv. Michala v Bratislave. Na posúdenie vplyvov na životné prostredie už predložili projekt demolácie objektov niekdajšieho zdravotníckeho zariadenia. Dôvodom je nevyhovujúci stavebno-technický stav opustených budov a inžinierskych sietí. Bývalá nemocnica bola v prevádzke do roku 2015.

Na základe tejto skutočnosti sme boli oslovení vypracovať digitalizáciu daného areálu. V tomto priestore sme zdigitalizovali celý areál. Výsledkom je 3D mračno bodov, fotogrametria a ortofotomapa. Z výstupov sme ďalej určili celkový objem budov ako podklad na demoláciu, celkovú plochu vegetácie, polohopis a výškopis.

Výrobná hala

"Digitalizácia výrobnej haly a kovospracujúcej linky"

Transformácia výrobnej linky kovospracujúceho závodu v areáli priemyselnej výroby, ktorá vychádza z potreby zmeny výrobného programu. Vzhľadom na potrebu merania vo vysokom detaile a tak, aby nedošlo k žiadnej výluke resp. obmedzeniu výrobného procesu, bola dôležitá integrácia LiDAR-ového riešenia.

Súčasťou digitalizácie boli jednotlivé strojárenské linky až po najmenšie výrobné komponenty, ich následná vektorizácia do CADu a export do 3D objektov pre Revit, Allplan, ArchiCAD, Siemens MX, Catia, Solidwork, Autodesk civil, vhodných pre modelovanie v 3D nástrojoch.

Identifikácia reálneho skutkového stavu pre kvalifikované rozhodnutia a riešenia s obrovskou pridanou hodnotou, akou je rýchlejšia projektová príprava vďaka vysokej detailnej presnosti, znamená časovú úsporu pre vaše projekty.

Digitalizácia priemyselných komponentov

"Digitalizácia priemyselných komponentov vo výrobe "

Inšpekcia vo vysokom detaile za pomoci laser skenu a následnej konverzie do 3D modelu, nám pomáha efektívnejšie plánovať a vykonávať výmenu jednotlivých priemyselných komponentov. Komplexná kontrola, revízia a výmena zariadenia, ktorého súčasťou je čerpadlo, prebehla za pomoci digitálneho dvojčaťa celého objektu, na základe ktorého sme získali absolútne presný obraz o type a charaktere tejto súčiastky.

Následne po odbornej kontrole 3D dát technikom bola vyhotovená „Projektová dokumentácia modernizácie a výmeny čerpadla“. 

Správne nastavené workflow v podobe digitálneho dvojčaťa vám ušetrí finančné náklady za prípadné opravy poruchy zariadení, alebo náklady spojené s ich opravou alebo výmenou. Zároveň digitálny model je nositeľom všetkých pre Vás dôležitých informácií, ku ktorému máte prístup kedykoľvek, zohľadňuje taktiež bezpečnosť  a ochranu zdravia ľudí pri práci (BOZP).

Reverse engineering

"Skenovanie za účelom reverse engineering"

Po zániku pôvodného výrobcu danej rotorovej súčiastky do turbíny, bolo potrebné zoskenovať takúto súčiastku za účelom jej reverse engineeringu a následného zadania do výroby novému výrobcovi.

Použitý bol ručný skener s rozlíšením do 0,02mm. Súčiastka s veľkým vnútorným priemerom 2000 mm bola naskenovaná do mračna bodov s výsledným počtom 100 miliónov bodov. Mračno bodov bolo použité ako referencia pre reverse engineering, ktorý prebehol v strojárskych CAM softvéroch.

Oblasť Dunakility

"Skenovanie koryta rieky Dunaj"

Pomocou skenovania v lokalite Dunakility sme preskúmali koryto našej najväčšej rieky. Výsledkom je 98 miliónov bodov v rozlíšení 1mm/1pix. Výsledkom práce niekoľkých ľudí počas 12 dní je kompletný model, ktorý ďalej slúži pre vytvorenie dendrologickej mapy a ortofoto mapy. Za najvýznamnejší úspech pokladáme úspešné oddelenie morfologického dna od okolitého priestoru. Model morfologického dna nám umožňuje vytvoriť unikátnu simuláciu prúdenia vody, na základe čoho môžeme ďalej identifikovať problémové miesta, upchávanie kanálov a vytváranie nových korýt.

Jumeirah Palm Island

"Skenovanie za účelom správy majetku"

Za pomoci satelitných údajov sme dokázali vytvoriť 3D model slávneho ostrova v Dubaji. Vytvorená ortofotomapa bola použitá ako podklad pre digitálnu mapu krajinnej pokrývky a ako referencia pre naše budúce geofyzikálne merania.

Digitálne dvojča je nositeľom veľkého množstva informácií a je teda virtuálnym modelom 1:1 reálneho stavu. Všetky domy, stromy, siete, infraštruktúra a podobne sú teda zachytené v našom modely v ich reálnom stave.

ARUBA VILLAS

"3D model ostrova Aruba, "

Aruba je ostrov a konštituentná krajina Holandského kráľovstva v Malých Antilách, približne 29 km od pobrežia Venezuely. Rozloha ostrova predstavuje 180 km² a dĺžka pobrežia je 88,5 km. Ostrov je dlhý 32 km a široký 10 km vo svojom najširšom bode.

Za použitia voľne dostupných, satelitných, geografických údajov a vrstevníc, ktoré nám dodala externá spoločnosť, sme vytvorili trojrozmerný generický model daného územia. Tento model môže slúžiť ako podkladová vrstva na osadenie  nových BIM developerských objektov, ktoré sa na riešenom území plánujú vybudovať. Takto generovaný model ďalej používame na rôzne analýzy ako sú napríklad mapa krajinnej pokrývky, mapa odtokov, mapu sklonov, výškové rozdelenie a podobne.

EXPO Dubai 2020

"Reprezentujeme Slovensko na výstave"

Na svetovej výstave EXPO Dubai 2020 sa v domácom Slovenskom pavilóne prezentovala aj spoločnosť DiMATZ, s.r.o. v rámci tematického týždňa Golden Jubilee. Slovenský národný pavilón pozostáva z troch podlaží, pričom každé z nich má rozlohu približne 700 m2. Priestor pre náš showreel sa nachádza na prízemí, v rotačnej expozícii, kde sme ako spoločnosť prezentovali, cez animáciu v rozlíšení 4K, naše unikátne riešenia v oblasti klimatických zmien a digitalizácie, ktoré sú dnes najviac diskutovanými témami 21.storočia na celosvetovej úrovni.

Klimatické zmeny ovplyvňujú životy všetkých ľudí, kvalitu prostredia v ktorom žijeme, zdravie celej populácie, rozvoj miest a urbánnych zón, vývoj a smerovanie priemyslu a jeho nových technológií a v neposlednom rade formujú ľudstvo, ktorému udávajú smer. Vplyvom klimatických zmien môžeme už aj dnes v kontinentálnej stredoeurópskej oblasti, kde sa Slovensko nachádza, pocítiť výkyvy extrémneho počasia.

Digitálne technológie a ich potenciál môžu nesmierne prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju a    k novému riešenia globálnych výziev. Podľa OECD je v ére digitalizácie, klimatických zmien a starnutia dôležité vnímať mestá ako motory hospodárskeho rastu.

Riešenie, ktoré sme na svetovej výstave prezentovali, vychádza práve z digitalizácie miest a obcí, tvorby takzvaného digitálneho dvojčaťa a následnej environmentálnej simulácie za účelom predikcie a vplyvu klimatických zmien. Touto témou sa zaoberáme dlhodobo a úspešnou integráciu v mestách na území SR a CZ naše riešenie presvedčilo Ministerstvo hospodárstva a my sme s radosťou túto príležitosť naplno využili.

Vodná nádrž Kráľová

"Zameranie dna a vyhotovenie digitálneho modelu"

Územie vodného diela Kráľová sa nachádza v južnej časti západného Slovenska medzi mestami Sereď, Galanta a Šaľa, obkolesené obcami Dolná Streda, Váhovce, Kajal, Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom, Šoporňa a Šintava. Územie nádrže s obvodovými, ochrannými hrádzami a        s odbernými objektmi sa rozprestiera na území Trnavského kraja. Územie, kde je vybudovaná hať, vodná elektráreň a plavebná komora patrí do Nitrianskeho kraja. Vodné dielo Kráľová je viacúčelové vodné dielo, stavebne ukončené v roku 1985, ktoré využíva úsek Váhu medzi Sereďou a Šaľou v rkm 44,2 – 78,6.

Hlavné parametre vodnej nádrže:

  • Minimálna prevádzková hladina 122,00 m n. m.
  • Maximálna prevádzková hladina 124,00 m n. M.
  • Doterajší celkový objem: 65,5 mil. m3

Na základe požiadavky SVP š.p. bolo potrebné zrealizovať zameranie multikanálovým sonarom spĺňajúcim IHO S44 s vykreslením digitálneho modelu terénu dna nádrže, zamerať výšky dna v nadmorskej výške s hustotou merania 0,5 m x 0,5 m, zhotoviť mapu digitálneho modelu dna, vrstevnicovú mapu s izobatami a zamerať priebeh brehov a hrádze mobilným laserovým skenerom.

Výsledkom meracích prác je presný, čiastkový, digitálny model dna Vodnej nádrže Kráľová.

Digitalizácia lesohospodárskych oblastí

"Digitalizácia a pasportizácia lesohospodárskych oblastí na území SR"

Účelom digitalizácie hospodárskeho lesa bolo plošné zmapovanie celého územia vo vysokom detaile a s absolútnou presnosťou z dôvodu pasportizácie pre zhodnotenie skutkového stavu a kondície lesa. 

Plošné mapovanie má slúžiť ako relevantný podklad pre identifikáciu problematických miest z hľadiska výsadby porastu, manažmentu lesného hospodárstva a z dôvodu zvýšenia efektivity pri tažbe a plánovani. Zároveň slúži k všeobecnému prehľadu produkcie biomasy a v neposlednom rade pre ďalšiu správu a manažment. Digitálny model identifikuje oblasti s vyššou pridanou hodnotou efektívnej tažby, poukazuje a kvantifikuje informácie a objem hospodárnosti v lesoch.

Optimálne zvolené LiDAR-ové riešenie je jediný možný nástroj pre digitalizáciu veľkých geografických území husto zarastených zeleňou, ako nástroj pre automatickú selekciu duplicitných objektov/odfiltrovanie zelene a stromov, na čistý rastlý terén.

Správne zvolená metodika napomáha v lesohospodárstve pri identifikácií poškodení, plánovaní a efektívnosti. Pre oblasť poľnohospodárstva a zavlažovania sa využíva pre vodozádržné riešenia z dôvodu presnej identifikácie povrchovej vody.  

Jedným s environmentálnych cieľov pre oblasť povrchovej vody je vykonanie opatrení, ktoré vyplývajú z digitalizácie. Vodu treba chrániť a riadiť jej účelné a efektívne využívanie.

Historická radnica Košice

"Digitalizácia a pasportizácia Veľkej sály Historickej radnice"

Ani historicky významné budovy sa v súčasti nemôžu vyhnúť istej modernizácii. V čase pandémie sa napríklad ukázala dôležitosť a význam moderných systémov vzduchotechniky v sálach verejných a kultúrnych budov.

Za týmto účelom sme boli prizvaní k digitalizácii a pasportizácii budovy Historickej radnice v Košiciach, konkrétne Veľkej sály tejto krásnej budovy.

Po absolvovaní 39 stanovíšť a 114 prepojení je výsledkom našej práce mračno s 11 miliónmi bodov s presnosťou 5mm. Takto husté a kvalitné mračno sme použili ako podklad pre vyhotovenie BIM stavby, s ktorým budú ďalej pracovať odborníci na hypermodernú vzduchotechniku.

Zvýšenie konkurencie schopnosti spoločnosti DIMATZ, s.r.o.

"Vybudovanie 3D laserového centra"

Cieľom projektu je realizácia inovácie procesu moderných optických metód merania, prenosu a spracovania digitálnych dát do tvorby 3D modelov pre široké spektrum klientov z oblasti priemyslu a služieb. Inovovaný proces bude spĺňať najmodernejšie technické a ekonomické štandardy a je bez akéhokoľvek negatívneho vplyvu na životné prostredie a celkovo prispeje k úrovni a rozvoju podnikania v spoločnosti DIMATZ s.r.o. Cieľ bude realizovaný prostredníctvom obstarania technológie, ktorá svojim inovačným potenciálom zabezpečí celkové zvýšenie kvality služieb, vo všetkých výstupových kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch a posunie ich na svetovú úroveň.

Týždeň vedy a techniky na TUKE

"Prezentácia našich riešení počas Týždňa vedy a techniky"

Vybudujte si svoju úspešnú budúcnosť. Počas Týždňa vedy a techniky na Stavebnej fakulte, ktorý sa uskutočnil v dňoch 6.-7. novembra 2019, sme mali prezentáciu na tému Digitalizácia území pomocou inovatívnych technológií. Študentom Technickej univerzity v Košiciach sme priblížili najnovšie technológie v oblasti digitalizácie plôch a ukázali novinky, s ktorými sa môžu stretnúť vo svojom budúcom zamestnaní.

DIMATZ súčasťou svetovej výstavy MAPIC

"Prezentácia našich riešení na konferencii"

V novembri 2019 sme sa zúčastnili na konferencii najvplyvnejších svetových developerov a realitných odborníkov v oblasti maloobchodných nehnuteľností MAPIC v Cannes. Zapojili sme sa do debát o viacerých témach ako digitalizácia, retail, logistika, inovácie a udržateľnosť, potreby zákazníkov, nové služby, mestá a mestský rozvoj.

BELARUSIAN INDUSTRIAL AND INVESTMENT FORUM 2019

"Prezentácia našich riešení na medzinárodnom fóre"

V septembri 2019 sme sa zúčastnili Bieloruského priemyselného a investičného fóra, ktoré sa konalo za oficiálnej podpory Rady ministrov Bieloruskej republiky, republikových orgánov verejnej správy, výkonných vládnych orgánov všetkých oblastí Bieloruskej republiky a mesta Minsk. Naša účasť bola najmä v programe Bielorusko-slovenského priemyselneho a inovačného fóra, ale zapojili sme sa aj do panelovej diskusie na niekoľko ďalších tém, ako napríklad „Investovanie budúcnosti“ a „Digitalizácie“ s prezentáciou investičných príležitostí Bieloruskej republiky.

MIPIM 2018

"Mapovanie sveta a digitalizácia urbánnych zón"

V dňoch od 13. do 16. marca 2018 sa v Cannes konal svetový veľtrh nehnuteľností, na ktorom sa stretli najvýznamnejší medzinárodní hráči pôsobiaci v rôznych sektoroch nehnuteľností. Počas 4 dní networkingu zameraných na hlavnú tému „Mapovanie sveta urbanizácie“ účastníci diskutovali o tom, ako budúcnosť mestského života a jeho zmeny ovplyvnia stratégie pre sektor nehnuteľností.

Monaco Yacht show 2016

"Monaco Yacht show"

Navštívili sme výstavu Monaco Yacht Show 2016, kde na ploche 15 000 m2 vystavuje viac ako 500 vystavujúcich spoločností – popredné medzinárodné spoločnosti v jachtárskom priemysle.

125 SUPERYACHT Objavte kolekciu najočakávanejších superjácht roka.

40 TENDERS & TOYS Vystavené na dvoch výstavných plochách Monte Carlo Tender Show a Water Toys Show.

580 VYSTAVOVATEĽOV a partnerov na stánkoch z 38 krajín.

18.12.2021

Senianske rybníky

"Senianske rybníky - digitalizácia územia"

Národná prírodná rezervácia (NPR) Senianske rybníky je situovaná na východoslovenskej nížine v katastrálnom území obce Iňačovce, na rozhraní okres Sobrance a Michalovce. 

Vzhľadom na veľké množstvo hniezdiacich a migrujúcich druhov vtáctva je oblasť jednou z najvýznamnejších ornitologických lokalít v celej strednej Európe. NPR Senianske rybníky je súčasťou sústavy rybníkov, ktoré boli vybudované postupne od roku 1974. Za účelom obnovy schopnosti krajiny zadržiavať vodu, bola následne vyhlásená časť rybníkov za štátnu prírodnú rezerváciu s veľkým množstvom hniezdiacich a migrujúcich druhov vtákov. Ide o lokalitu veľmi vhodnú pre mokraďové druhy rastlín a živočíchov.

LiDAR – ové meranie celého územia za účelom vytvorenia digitálneho dvojčaťa celého územia ako relevantného podkladu pre zhotovenie zameranie skutkového stavu, ktorý je nevyhnutným podkladom pre ďalšiu prácu projektantov. Vzhľadom na špecifické zadanie, z dôvodu projektu digitalizácie husto-zarastených brehov a svahov, bol zadaním zadefinovaní rozsah v celkovej dĺžke 3890 bm a šírke 15 metrov s adekvátnym presahom z dôvodu identifikácie sklonov a materiálovej skladby brehov, ktorú tvoria betónové panely a trávnaté povrchy, ktorých súčasťou sú aj brehové násypy. 

Podklad slúži pre ďalšiu projekciu revitalizácie kanála, obnovy a dobudovania infraštruktúry a iných činností, ktoré prispejú k rozvoju udržateľného ekoturizmus a k celkovej podpore cestovného ruchu v regióne dolný Zemplín.

27.10.2021

Vodná nádrž Kráľová

"Zameranie dna a vyhotovenie digitálneho modelu"

Územie vodného diela Kráľová sa nachádza v južnej časti západného Slovenska medzi mestami Sereď, Galanta a Šaľa, obkolesené obcami Dolná Streda, Váhovce, Kajal, Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom, Šoporňa a Šintava. Územie nádrže s obvodovými, ochrannými hrádzami a        s odbernými objektmi sa rozprestiera na území Trnavského kraja. Územie, kde je vybudovaná hať, vodná elektráreň a plavebná komora patrí do Nitrianskeho kraja. Vodné dielo Kráľová je viacúčelové vodné dielo, stavebne ukončené v roku 1985, ktoré využíva úsek Váhu medzi Sereďou a Šaľou v rkm 44,2 – 78,6.

Hlavné parametre vodnej nádrže:

  • Minimálna prevádzková hladina 122,00 m n. m.
  • Maximálna prevádzková hladina 124,00 m n. M.
  • Doterajší celkový objem: 65,5 mil. m3

Na základe požiadavky SVP š.p. bolo potrebné zrealizovať zameranie multikanálovým sonarom spĺňajúcim IHO S44 s vykreslením digitálneho modelu terénu dna nádrže, zamerať výšky dna v nadmorskej výške s hustotou merania 0,5 m x 0,5 m, zhotoviť mapu digitálneho modelu dna, vrstevnicovú mapu s izobatami a zamerať priebeh brehov a hrádze mobilným laserovým skenerom.

Výsledkom meracích prác je presný, čiastkový, digitálny model dna Vodnej nádrže Kráľová.

25.10.2021

Digitalizácia lesohospodárskych oblastí

"Digitalizácia a pasportizácia lesohospodárskych oblastí na území SR"

Účelom digitalizácie hospodárskeho lesa bolo plošné zmapovanie celého územia vo vysokom detaile a s absolútnou presnosťou z dôvodu pasportizácie pre zhodnotenie skutkového stavu a kondície lesa. 

Plošné mapovanie má slúžiť ako relevantný podklad pre identifikáciu problematických miest z hľadiska výsadby porastu, manažmentu lesného hospodárstva a z dôvodu zvýšenia efektivity pri tažbe a plánovani. Zároveň slúži k všeobecnému prehľadu produkcie biomasy a v neposlednom rade pre ďalšiu správu a manažment. Digitálny model identifikuje oblasti s vyššou pridanou hodnotou efektívnej tažby, poukazuje a kvantifikuje informácie a objem hospodárnosti v lesoch.

Optimálne zvolené LiDAR-ové riešenie je jediný možný nástroj pre digitalizáciu veľkých geografických území husto zarastených zeleňou, ako nástroj pre automatickú selekciu duplicitných objektov/odfiltrovanie zelene a stromov, na čistý rastlý terén.

Správne zvolená metodika napomáha v lesohospodárstve pri identifikácií poškodení, plánovaní a efektívnosti. Pre oblasť poľnohospodárstva a zavlažovania sa využíva pre vodozádržné riešenia z dôvodu presnej identifikácie povrchovej vody.  

Jedným s environmentálnych cieľov pre oblasť povrchovej vody je vykonanie opatrení, ktoré vyplývajú z digitalizácie. Vodu treba chrániť a riadiť jej účelné a efektívne využívanie.

5.11.2021

Jumeirah Palm Island

"Skenovanie za účelom správy majetku"

Za pomoci satelitných údajov sme dokázali vytvoriť 3D model slávneho ostrova v Dubaji. Vytvorená ortofotomapa bola použitá ako podklad pre digitálnu mapu krajinnej pokrývky a ako referencia pre naše budúce geofyzikálne merania.

Digitálne dvojča je nositeľom veľkého množstva informácií a je teda virtuálnym modelom 1:1 reálneho stavu. Všetky domy, stromy, siete, infraštruktúra a podobne sú teda zachytené v našom modely v ich reálnom stave.

05.12.2021

Rušňové depo Prievidza

"Digitalizácia pôvodného stavu a navrhnutie nového stavu"

V roku 2005 bolo vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. Stavba sa nachádza na Bojnickej ceste č. 2. Bola vybudovaná v rokoch 1912 – 1913, rozšírená v roku 1938. Má charakteristické znaky architektúry železničných stavieb z obdobia počiatkov železničnej dopravy.

Jednoposchodová budova železničnej stanice a jej pravé krídlo sú pôvodné z roku 1896, v roku 1913 sa v súvislosti so stavbou trate do Handlovej uskutočnila prestavba celej stanice z 3 na 5 koľajovú, postavila sa nová výhrevňa, vodáreň, rozšírená staničná budova o krídlo s predajňou lístkov a čakárňou. Vojnovými udalosťami v roku 1945 poškodená stanica bola obnovená, pristavila sa dnešná čakáreň a ďalšie priestory, prístrešok a veranda.

Na základe TLS (terestrického laserového skenovania) sme získali virtuálny model terénu s vysokou presnosťou, z ktorého vychádzame pri tvorbe dokumentácie. Takto nasnímané mračno bodov s vysokou hustotou nám dovoľuje si finálny objekt otáčať, približovať resp. extrahovať rezy a pôdorysy ktoré sú následne prekreslené do vektorovej podoby CAD.

04.12.2021

Kulturní Dům - rekonstrukce

"Digitalizácia Kultúrneho domu v Miloticiach"

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Milotice, ktorá je známa svojou vinárskou tradíciou, sa nezaobišla bez digitálneho modelu celého objektu vzhľadom na vyhotovenie dokumentácie skutkového stavu s vysokou detailnosťou merania. Celý objekt je pomerné členitý a v rozsahu zadania sa uvažuje aj s exteriérovou prístavbou pergoly. Z tohto dôvodu bolo súčasťou 3D digitalizácie aj meranie širšieho okolia, súčasťou ktorého je parkovisko.

Digitálnym 3D modelom celého objektu sme spracovali podklad pre tvorbu realizačného projektu rekonštrukcie kultúrneho domu. Najväčším prínosom pre projektantov bol 3D model, ktorého súčasťou boli aj 360°- kové  fotografie, vysoká presnosť a detailnosť merania od najmenších komponentov ako zásuvka, mobiliár až po celú architektonickú štruktúru, a hlavne možnosť sa kedykoľvek k virtuálnemu modelu vrátiť a niektoré rozmery si overiť, respektíve domerať.

3.11.2021

ARUBA VILLAS

"3D model ostrova Aruba, "

Aruba je ostrov a konštituentná krajina Holandského kráľovstva v Malých Antilách, približne 29 km od pobrežia Venezuely. Rozloha ostrova predstavuje 180 km² a dĺžka pobrežia je 88,5 km. Ostrov je dlhý 32 km a široký 10 km vo svojom najširšom bode.

Za použitia voľne dostupných, satelitných, geografických údajov a vrstevníc, ktoré nám dodala externá spoločnosť, sme vytvorili trojrozmerný generický model daného územia. Tento model môže slúžiť ako podkladová vrstva na osadenie  nových BIM developerských objektov, ktoré sa na riešenom území plánujú vybudovať. Takto generovaný model ďalej používame na rôzne analýzy ako sú napríklad mapa krajinnej pokrývky, mapa odtokov, mapu sklonov, výškové rozdelenie a podobne.

02.01.2022

Generické 3D modely miest a obcí

"3D model obce Čičmany"

Nakoľko Slovensko zatiaľ nie je kompletne vymodelované v trojrozmernom priestore, v záujme skvalitnenia našich služieb, vytvárame a vedieme databázu 3D generických modelov miest a obcí na slovensku. Takto vymodelované 3D mapy používame na dosadenie budúcich vizualizácií a na prezentačné účely.

02.12.2022

NEW YEAR = NEW WEB!

"NEW YEAR = NEW WEBSITE LAUNCHED"

od 22.februára 2022 budú rozsiahle aktivity spoločnosti DiMATZ, s.r.o. dostupné na vynovenom rozhraní webovej stránky na pôvodnej adrese www.dimatz.com. Prístupné budú nielen architektonicko stavebné aplikácie, ale aj prípadové štúdie evidencie nehnuteľností, geodetické a geopriestorové dátové informácie, digitalizácia kultúrneho dedičstva a zdieľané dáta o diaľkovom prieskume zeme a krajinnej pokrývky.

Nové kategórie vám pomôžu k rýchlejšiemu zorientovaniu sa vo vyhľadavaní služieb, ktoré ponúkame pre oblasti ako je digitalizácia pre územné  plánovanie, 3D digitálne dvojča nehnuteľností a území, geodézia, digitálna simulácia a iné geopriestorové služby.

Rozšírené sú aj položky ponuky digitálnych služieb. Okrem digitalizácie do 3D a metodiky BIM budú zastúpené aj simulačné nástroje, vďaka ktorým je možné predikovať vplyvy klimatických zmien na urbánne a suburbánne mestské zóny. Realizované práce, ktoré slúžia ako relevantný podklad pre krízové riadenie a adaptáciu a migráciu vo forme svetelnotechnických štúdií, hydrodynamickú simuláciu, simuláciu pre výpočet prúdenia vetra, simuláciu energetickej kapacity plochých striech, prepočet CO2 v mestách na základe digitálneho mestského dvojčaťa.

Celý tím spoločnosti Vám želá v novom roku 2022 12 mesiacov úspechov, 52 týždňov úsmevov, 365 dní zdravia, 8,760 hodín radosti, 525,600 minút šťastia a 31,536,000 sekúnd lásky.

26.11.2021

3D human body scanner

"Digitalizácia ľudí a objektov"

3D human body scanner je zameranie určené na skenovanie čiže 3D digitalizáciu ľudí alebo mensich objektov napríklad sôchy, vázy a iné predmety.

Použitá fotogrametrická technológia, z ktorej vychádzame pri tvorbe 3D skenovaných modelov ľudí nám vytvorí 3D model s počtom polygónov 3,5 milióna. 3D skener má integrované štruktúrované svetlo, ktoré umožňuje skenovať zložité tvary a povrchy, ako je čierne alebo obyčajné oblečenie. Jeho okamžité snímanie 1/15 sekundy zaistí, že fotografie sú veľmi ostré a kvalitné na spracovanie.

Takto naskenovaný model človeka sa dá použit na 3D tlač alebo aj do 3D vizualizácií, či animácií, v neposlednom rade aj ako personalizovaný 3D model pre fyzioterapeutov.

7.11.2021

Oblasť Dunakility

"Skenovanie koryta rieky Dunaj"

Pomocou skenovania v lokalite Dunakility sme preskúmali koryto našej najväčšej rieky. Výsledkom je 98 miliónov bodov v rozlíšení 1mm/1pix. Výsledkom práce niekoľkých ľudí počas 12 dní je kompletný model, ktorý ďalej slúži pre vytvorenie dendrologickej mapy a ortofoto mapy. Za najvýznamnejší úspech pokladáme úspešné oddelenie morfologického dna od okolitého priestoru. Model morfologického dna nám umožňuje vytvoriť unikátnu simuláciu prúdenia vody, na základe čoho môžeme ďalej identifikovať problémové miesta, upchávanie kanálov a vytváranie nových korýt.

29.10.2021

EXPO Dubai 2020

"Reprezentujeme Slovensko na výstave"

Na svetovej výstave EXPO Dubai 2020 sa v domácom Slovenskom pavilóne prezentovala aj spoločnosť DiMATZ, s.r.o. v rámci tematického týždňa Golden Jubilee. Slovenský národný pavilón pozostáva z troch podlaží, pričom každé z nich má rozlohu približne 700 m2. Priestor pre náš showreel sa nachádza na prízemí, v rotačnej expozícii, kde sme ako spoločnosť prezentovali, cez animáciu v rozlíšení 4K, naše unikátne riešenia v oblasti klimatických zmien a digitalizácie, ktoré sú dnes najviac diskutovanými témami 21.storočia na celosvetovej úrovni.

Klimatické zmeny ovplyvňujú životy všetkých ľudí, kvalitu prostredia v ktorom žijeme, zdravie celej populácie, rozvoj miest a urbánnych zón, vývoj a smerovanie priemyslu a jeho nových technológií a v neposlednom rade formujú ľudstvo, ktorému udávajú smer. Vplyvom klimatických zmien môžeme už aj dnes v kontinentálnej stredoeurópskej oblasti, kde sa Slovensko nachádza, pocítiť výkyvy extrémneho počasia.

Digitálne technológie a ich potenciál môžu nesmierne prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju a    k novému riešenia globálnych výziev. Podľa OECD je v ére digitalizácie, klimatických zmien a starnutia dôležité vnímať mestá ako motory hospodárskeho rastu.

Riešenie, ktoré sme na svetovej výstave prezentovali, vychádza práve z digitalizácie miest a obcí, tvorby takzvaného digitálneho dvojčaťa a následnej environmentálnej simulácie za účelom predikcie a vplyvu klimatických zmien. Touto témou sa zaoberáme dlhodobo a úspešnou integráciu v mestách na území SR a CZ naše riešenie presvedčilo Ministerstvo hospodárstva a my sme s radosťou túto príležitosť naplno využili.

20.10.2021

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti DIMATZ, s.r.o.

"Vybudovanie 3D laserového centra"

Cieľom projektu je realizácia inovácie procesu moderných optických metód merania, prenosu a spracovania digitálnych dát do tvorby 3D modelov pre široké spektrum klientov z oblasti priemyslu a služieb. Inovovaný proces bude spĺňať najmodernejšie technické a ekonomické štandardy a je bez akéhokoľvek negatívneho vplyvu na životné prostredie a celkovo prispeje k úrovni a rozvoju podnikania v spoločnosti DIMATZ s.r.o. Cieľ bude realizovaný prostredníctvom obstarania technológie, ktorá svojim inovačným potenciálom zabezpečí celkové zvýšenie kvality služieb, vo všetkých výstupových kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch a posunie ich na svetovú úroveň.

18.10.2021

Týždeň vedy a techniky na TUKE

"Prezentácia našich riešení počas Týždňa vedy a techniky"

Vybudujte si svoju úspešnú budúcnosť. Počas Týždňa vedy a techniky na Stavebnej fakulte, ktorý sa uskutočnil v dňoch 6.-7. novembra 2019, sme mali prezentáciu na tému Digitalizácia území pomocou inovatívnych technológií. Študentom Technickej univerzity v Košiciach sme priblížili najnovšie technológie v oblasti digitalizácie plôch a ukázali novinky, s ktorými sa môžu stretnúť vo svojom budúcom zamestnaní.
10.10.2021

DIMATZ súčasťou svetovej výstavy MAPIC

"Prezentácia našich riešení na konferencii"

V novembri 2019 sme sa zúčastnili na konferencii najvplyvnejších svetových developerov a realitných odborníkov v oblasti maloobchodných nehnuteľností MAPIC v Cannes. Zapojili sme sa do debát o viacerých témach ako digitalizácia, retail, logistika, inovácie a udržateľnosť, potreby zákazníkov, nové služby, mestá a mestský rozvoj.

05.10.2021

BELARUSIAN INDUSTRIAL AND INVESTMENT FORUM 2019

"Prezentácia našich riešení na medzinárodnom fóre"

V septembri 2019 sme sa zúčastnili Bieloruského priemyselného a investičného fóra, ktoré sa konalo za oficiálnej podpory Rady ministrov Bieloruskej republiky, republikových orgánov verejnej správy, výkonných vládnych orgánov všetkých oblastí Bieloruskej republiky a mesta Minsk. Naša účasť bola najmä v programe Bielorusko-slovenského priemyselneho a inovačného fóra, ale zapojili sme sa aj do panelovej diskusie na niekoľko ďalších tém, ako napríklad „Investovanie budúcnosti“ a „Digitalizácie“ s prezentáciou investičných príležitostí Bieloruskej republiky.

03.10.2021

MIPIM 2018

"Mapovanie sveta a digitalizácia urbánnych zón"

V dňoch od 13. do 16. marca 2018 sa v Cannes konal svetový veľtrh nehnuteľností, na ktorom sa stretli najvýznamnejší medzinárodní hráči pôsobiaci v rôznych sektoroch nehnuteľností. Počas 4 dní networkingu zameraných na hlavnú tému „Mapovanie sveta urbanizácie“ účastníci diskutovali o tom, ako budúcnosť mestského života a jeho zmeny ovplyvnia stratégie pre sektor nehnuteľností.

29.11.2021

3D industry

"Digitalizácia výmenníkovej stanice"

Porealizačné zameranie výmenníkovej stanice tepla v areáli potravinárskej výroby z dôvodu digitalizácie za účelom tvorby dokumentácie skutkového vyhotovenia.

Použitá laserová technológia, z ktorej vychádzame pri tvorbe dokumentácie z nasnímaného mračna bodov s vysokou hustotou, nám dovoľujem si takto pasportizovaný objekt otáčať, približovať resp. extrahovať rezy a pôdorysy, ktoré sú následne prekreslené do vektorovej podoby CAD.

Pridanou hodnotou 3D modelu sú zóny, kde je znížená miera dostupnosti, resp. viditeľnosti jednotlivých komponentov, vzhľadom na veľmi husto zastavané objekty káblovým vedením, potrubím a inými prvkami, ktoré sú súčasťou technológie. Efektivita z pohľadu šetrenia OPEX a CAPEX nákladov je tiež jedným z benefitov.

14.11.2021

Výrobná hala

"Digitalizácia výrobnej haly a kovospracujúcej linky"

Transformácia výrobnej linky kovospracujúceho závodu v areáli priemyselnej výroby, ktorá vychádza z potreby zmeny výrobného programu. Vzhľadom na potrebu merania vo vysokom detaile a tak, aby nedošlo k žiadnej výluke resp. obmedzeniu výrobného procesu, bola dôležitá integrácia LiDAR-ového riešenia.

Súčasťou digitalizácie boli jednotlivé strojárenské linky až po najmenšie výrobné komponenty, ich následná vektorizácia do CADu a export do 3D objektov pre Revit, Allplan, ArchiCAD, Siemens MX, Catia, Solidwork, Autodesk civil, vhodných pre modelovanie v 3D nástrojoch.

Identifikácia reálneho skutkového stavu pre kvalifikované rozhodnutia a riešenia s obrovskou pridanou hodnotou, akou je rýchlejšia projektová príprava vďaka vysokej detailnej presnosti, znamená časovú úsporu pre vaše projekty.

12.11.2021

Digitalizácia priemyselných komponentov

"Digitalizácia priemyselných komponentov vo výrobe "

Inšpekcia vo vysokom detaile za pomoci laser skenu a následnej konverzie do 3D modelu, nám pomáha efektívnejšie plánovať a vykonávať výmenu jednotlivých priemyselných komponentov. Komplexná kontrola, revízia a výmena zariadenia, ktorého súčasťou je čerpadlo, prebehla za pomoci digitálneho dvojčaťa celého objektu, na základe ktorého sme získali absolútne presný obraz o type a charaktere tejto súčiastky.

Následne po odbornej kontrole 3D dát technikom bola vyhotovená „Projektová dokumentácia modernizácie a výmeny čerpadla“. 

Správne nastavené workflow v podobe digitálneho dvojčaťa vám ušetrí finančné náklady za prípadné opravy poruchy zariadení, alebo náklady spojené s ich opravou alebo výmenou. Zároveň digitálny model je nositeľom všetkých pre Vás dôležitých informácií, ku ktorému máte prístup kedykoľvek, zohľadňuje taktiež bezpečnosť  a ochranu zdravia ľudí pri práci (BOZP).

10.11.2021

Reverse engineering

"Skenovanie za účelom reverse engineering"

Po zániku pôvodného výrobcu danej rotorovej súčiastky do turbíny, bolo potrebné zoskenovať takúto súčiastku za účelom jej reverse engineeringu a následného zadania do výroby novému výrobcovi.

Použitý bol ručný skener s rozlíšením do 0,02mm. Súčiastka s veľkým vnútorným priemerom 2000 mm bola naskenovaná do mračna bodov s výsledným počtom 100 miliónov bodov. Mračno bodov bolo použité ako referencia pre reverse engineering, ktorý prebehol v strojárskych CAM softvéroch.

28.02.2022

Kaštieľ v Bernolákove

"Digitalizácia a osadenie BIM objektu v Bernolákove"

Kaštieľ z 18. storočia situovaný v Bernolákove sa stal miestom kde sa natáča po vzore Britskej verzie „The Great British Bake Off“ slovenskou verziou „Pečie celé Slovensko“.
Z dôvodu časovo – realizačného plánu bolo úlohou vytvoriť digitálny terénny model územia pre novo navrhovanú architektonickú konštrukciu skeletu na mieste budúcej natáčaciej kulisy pre túto show.

Vďaka kombinácii TLS (terestrického laser skenovanie) a fotogrametrie sme získali virtuálny model terénu s vysokou presnosťou v rámci ktorého sme nami pripravení BIM objekt tohto skeletu správme situovali na pozemku.

Za použitia inteligentného 3D BIM modelu bolo možné ponúknuť komplexnú službu nielen vzhľadom na správne polohovanie na danom území, rovnako tak súčasťou výstupov bol situácia, výkresová dokumentácia a výkaz a výmer materiálov.Kombináciou týchto metód vieme rýchlo a efektívne napomôcť k úspešnej realizácii projektov takéhoto rozsahu.

10.12.2021

Brno na prahu digitalizácie

"Brněnská městská třída"

Brno je živou a rýchlo sa rozvíjajúcou mestskou štruktúrou. Množstvo ideových riešení ktoré metropola Moravy ponúka v kombinácií so strategickým plánovaním, dopytu zo strany zhotoviteľov stavieb, architektonických a projektových kancelárii si pri realizácií projektov akým je „Brněnská městská třída“ vyžadujú Digitálne dáta. 3D Dataset je absolútne nevyhnutnou súčasťou strategického plánovania a tvorby skutkového stavu vďaka ktorému sa individuálne riešenia vedia konfrontovať, dopresniť pre dalšie úspešne projektové riadenie.

DiMATZ, s.r.o v rámci realizácie projektu „Brněnská městská třída podrobná diagnostika a zjištění stavu před realizaci nové komunikace Zvonařka / Cejl.“ digitalizovalo celé územie budúcej strategickej výstavby vedúce cez obchodné ulice naprieč staveniskom a strategickou infraštruktúrou v podobe Brnenských Teplárni. Spracované digitálna data slúžia ako relevantná podkladová mapa pre zahajenie druhej etapy geofyzikálneho merania.

Kombináciou správne zvolenej metodiky ako MLS ruksaku kvôli ťažko prístupním miestam s podporou zo vzduchu bolo možné pripraviť digitalny model celého trasovania slúžiaceho ako pasport skutkového stavu. Meranie v číslach 11,26 bkm, 3,4 milióna bodov, 22 GB dát.

03.12.2021

Spišská secesia

"Digitalizácia secesného objektu"

V roku 2021 sme realizovali viacero digitalizácií historických objektov, ako je napríklad nádherná secesná budova situovaná na námestí v Spišskej Novej Vsi, ktorá vznikla na rýchlo sa meniacom námestí.

Dôležitosti tejto budovy pomáha aj blízkosť klasicistickej budovy radnice a tiež najvyššej neogotickej veže z konca 19. storočia (1893) na Slovensku s výškou 87m, ktorá je na kostole Nanebovzatia Panny Márie. Za pomoci LiDAR-ového riešenia bola spracovaná výkresová dokumentácia vo vektorovom formáte slúžiaca pre pamiatkový úrad. Z dôvodu komplexnej rekonštrukcie fasády a vnútrobloku je digitálny passport nevyhnutnou súčasťou pred zahájením ďalších rekonštrukčných prác.

Šetrite svoj čas a finančné prostriedky na náročné meranie a prekresľovanie dokumentácie členitých historických objektov klasickou metódou a použite rýchlejší, presnejší a efektívnejší spôsob digitalizácie.

28.11.2021

Kunsthalle Košice

"Digitalizácia bývalej plavárne zmenenej na modernú halu umenia - Kunsthalle"

Pôvodná budova plavárne z roku 1962 na Rumanovej ulici v Košiciach, z pera košického architekta Ladislava Greča, bola zrekonštruovaná z prostriedkov Európskej komisie. Objekt po výstavbe novej štvorprúdovej komunikácie v mieste pôvodného koryta už z technických dôvodov nemohol plniť pôvodné určenie. Rekonštrukcia v hodnote takmer 7,5 milióna eur bola dokončená v júli 2013. V novom šate už budova Kunsthalle/Hala umenia slúži ako výstavisko. Kunsthalle má teraz niekoľko výstavných siení, premietaciu miestnosť s tribúnou, bar a na vyššom podlaží aj miestnosti vhodné na menšie kongresy.

25.11.2021

Technická univerzita v Košiciach

"Digitalizácia bývalej areálu Technickej univerzity v Košiciach”

Už v roku 1657 bola v Košiciach založená Universitas Cassoviensis, ale technické vzdelanie bolo na úroveň vysokoškolského povýšené až v roku 1762, keď bola rakúsko-uhorskou panovníčkou Máriou Teréziou založená Banícka akadémia v Banskej Štiavnici. Tá poskytovala vzdelanie a vyvíjala výskumnú činnosť v celom komplexe vedných odborov, od rudného baníctva po výrobu a spracovanie kovových materiálov.Technická univerzita v Košiciach bola založená v roku 1952.

Predmetom našej práce bolo snímkovanie objektov Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Za použitia LIDAR-u sme získali mračno bodov celého kampusu. Výstup sa využil na vypracovanie podkladu pre projektovanie zelených striech v tomto areáli.

Vyhotovené mračno bodov je možné ďalej použiť na rôznorodé funkcie, ako napríklad meranie vzdialeností s presnosťou 3 – 4 cm, výpočet plôch a objemov, klasifikáciu jednotlivých objektov podľa typu (budovy, vegetácia, komunikácie…).

20.11.2021

Žiar nad Hronom

"Digitalizácia centrálnej zóny mesta Žiar nad Hronom”

Mesto Žiar nad Hronom sa nachádza v Banskobystrickom kraji, na strednom Pohroní, v Žiarskej kotline. Rozprestiera sa prevažne na pravej strane rieky Hron. Katastrálna výmera mesta je 40 km2. Žiarska kotlina je na západe ohraničená pohorím Vtáčnik, na severe a východe Kremnickými vrchmi a na juhu Štiavnickými vrchmi. Na tomto území bola prirodzene vytvorená križovatka významných komunikačných spojov. Cesty z mesta sa lúčovite rozbiehajú v smeroch na Prievidzu, Nitru, Zvolen a Kremnicu. Mestom prechádza železničná trať Bratislava-Zvolen. Vzdialenosť od Banskej Bystrice vzdušnou čiarou je 30 km, od Bratislavy 150 km.

Skenovanie centrálnej zóny mesta Žiar nad Hronom bolo realizované terestrickým skenerom uchyteným na vozidle. Výsledkom tohto skenovania je mračno bodov, fotogrametria, ortofotomapa. Výstup bol použitý ako digitálne dvojča.

20.11.2021

Eset Campus

"Digitalizácia areálu opustenej vojenskej nemocnice na Patrónke "

Spoločnosť Eset pokračuje v prípravách výstavby globálneho vedecko-výskumného centra Eset Campus v areáli bývalej vojenskej Nemocnice sv. Michala v Bratislave. Na posúdenie vplyvov na životné prostredie už predložili projekt demolácie objektov niekdajšieho zdravotníckeho zariadenia. Dôvodom je nevyhovujúci stavebno-technický stav opustených budov a inžinierskych sietí. Bývalá nemocnica bola v prevádzke do roku 2015.

Na základe tejto skutočnosti sme boli oslovení vypracovať digitalizáciu daného areálu. V tomto priestore sme zdigitalizovali celý areál. Výsledkom je 3D mračno bodov, fotogrametria a ortofotomapa. Z výstupov sme ďalej určili celkový objem budov ako podklad na demoláciu, celkovú plochu vegetácie, polohopis a výškopis.

23.10.2021

Historická radnica Košice

"Digitalizácia a pasportizácia Veľkej sály Historickej radnice"

Ani historicky významné budovy sa v súčasti nemôžu vyhnúť istej modernizácii. V čase pandémie sa napríklad ukázala dôležitosť a význam moderných systémov vzduchotechniky v sálach verejných a kultúrnych budov.

Za týmto účelom sme boli prizvaní k digitalizácii a pasportizácii budovy Historickej radnice v Košiciach, konkrétne Veľkej sály tejto krásnej budovy.

Po absolvovaní 39 stanovíšť a 114 prepojení je výsledkom našej práce mračno s 11 miliónmi bodov s presnosťou 5mm. Takto husté a kvalitné mračno sme použili ako podklad pre vyhotovenie BIM stavby, s ktorým budú ďalej pracovať odborníci na hypermodernú vzduchotechniku.

Dimatz

KONTAKT

DIMATZ s.r.o.
Kupeckeho 516/3
821 08 Bratislava
Slovakia
IČO: 50 415 191
DIČ:  2120336999
IČ DPH: SK2120336999

Tel: +421 940 908 444
E-mail: info@dimatz.com