3D Industry

"Digitalizácia výmenníkovej stanice"

3D Industry

Porealizačné zameranie výmenníkovej stanice tepla v areáli potravinárskej výroby z dôvodu digitalizácie hned po realizácií celej stavby za účelom tvorby dokumentácie skutkového vyhotovenia.

Použitá Laserová technológia z ktorej vychádzame pri tvorbe dokumentácie z nasnímaného mračna bodov s vysokou hustotou nám dovoľujem si takto pasportizovaný objekt otáčať, približovať resp. extrahovať rezy a pôdorysy ktoré sú následne prekreslené do vektorovej podoby CAD

Pridanou hodnotou celého realizovaného diela je prístupnosť 3D modelu v oblastiach kde je znížená miera dostupnosti, resp. viditeľnosť jednotlivých komponentov vzhľadom na veľmi husto zastavané objekty káblovým vedením, potrubím a inými. ktoré sú jeho súčasťou. Efektivita z pohľadu šetrenie OPEX a CAPEX nákladov je tiež z jedným z dôvodov.