Rušňové depo Prievidza

"Digitalizácia pôvodného stavu a navrhnutie nového stavu"

Rušňové depo Prievidza

V roku 2005 bolo vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. Stavba sa nachádza na Bojnickej ceste č. 2. Bola vybudovaná v rokoch 1912 - 1913, rozšírená v roku 1938. Má charakteristické znaky architektúry železničných stavieb z obdobia počiatkov železničnej dopravy.

Jednoposchodová budova železničnej stanice a jej pravé krídlo sú pôvodné z roku 1896, v roku 1913 sa v súvislosti so stavbou trate do Handlovej uskutočnila prestavba celej stanice z 3 na 5 koľajovú, postavila sa nová výhrevňa, vodáreň, rozšírená staničná budova o krídlo s predajňou lístkov a čakárňou. Vojnovými udalosťami v roku 1945 poškodená stanica bola obnovená, pristavila sa dnešná čakáreň a ďalšie priestory, prístrešok a veranda.

Na základe TLS (terestrického laserového skenovania) sme získali virtuálny model terénu s vysokou presnosťou, z ktorého vychádzame pri tvorbe dokumentácie. Takto nasnímané mračno bodov s vysokou hustotou nám dovoľuje si finálny objekt otáčať, približovať resp. extrahovať rezy a pôdorysy ktoré sú následne prekreslené do vektorovej podoby CAD.